सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीलाई अद्यावधिक नक्सा अङ्कित लोगो हस्तान्तरण