आज नव रात्रको दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणीको पुजा गरिर्दै यस्तो छ ! विशेषता